یک دسته گل یاس در آنجا رویید
سرچشمه احساس در آنجا رویید
وقتی که عمود خیمه بر خاک افتاد

هفتاد و دو عباس در آنجا رویید