طرح

آن طرف میدان انقلاب،
این طرف گودال قتلگاه،
این گوشه هم بازار غیرت فروشی،
نه خبری از عباس و علی اکبر است
نه نشانی از حاج همت و باکری!
اینجا کربلاست
           یامیدان امام حسین(ع)؟