اين پرچم عشق است که بر دوش من است

يا پاره ي قرآن که در آغوش من است

نه نه! بگذاريد بگويم اين کيست:

شش ماهه گلِ سرخِ عطش نوش من است