اگر در کربلا غوغا نمی شد
ریاکاری دگر رسوا نمی شد
واین مومن نمایی های برخی
میان تکیه ها پیدا نمی شد