بنویس لب پُر تَرَک و دیده ی خیس
بنویس: فرات ِ لعنتی ؛ رودِ خسیس
بنویس که این قبر حسین بن علی ست
بنویس ، ولی به " خط کوفی " ننویس ..