هر چند که در راه خدا می میرد
هر یار به علتی جدا می میرد
یک عده برای دین و یک عده حسین
عباس برای بچه ها می میرد