از سوگ تو دفتر و قلم می سوزد

با نام تو سینه علم می سوزد

دیری است که خیمه گاه دل ها بی تو

در شعله شعر محتشم می سوزد