هیئت، تب طبل و سنج و شیپور گرفت

تکیه، به تلاطم آمد و شور گرفت

آتش نگرفت دل به فرمان خودش

از ناحیه عشق تو دستور گرفت