اولین بار که دیدمت

در بلور اشک های مادرم

می درخشیدی و

دسته های سیاه پوش دور و بر

سینه می زدند

اخرین بار که دیدمت

پیشانی شکافته برادرم

روی دامانت بود و

عاشقان نام تو را

در خط مقدم ایثار

جار می زدند

تا کجا باز ببینمت

ای تمامت عشق

ای حسین