مه بارقه اي ست در شبستان حسين

شب حادثه اي ز درد پنهان حسين

هر صبح ز دامن افق خون آلود

خورشيد بر آيد از گريبان حسين