قربان سرت که بین سرها سر بود

جسمت که میان نیزه ها پرپر بود  

نفرین به کسی که چوب زد بر لب تو

لبهای تو بوسه گاه پیغمبر بود!