تنها قدمي به وصل فرصت دارد

او زاده ي زهراست و حرمت دارد

جايي که زده بوسه پيمبر هر دم،

با خنجر اين شمر چه نسبت دارد؟