به هر جا پا گذاري كربلايه

بلا خيز و بلا يار و بلا يه

برو از كربلاي عشق مگذر

كه بودن بودني پر ماجرايه

***

زمين كربلا رشك بهشته

 گل اندر گل خدا خاكش سرشته

شوم قربان آقايي كه نامش

خدا در دفتر دلها نوشته