شوريده سري كه شرح ايمان مي كرد

هفتاد و دو فصل سرخ ، عنوان مي كرد

با ناي بريده نيز بر منبر ني

تفسير خجسته اي ز قرآن مي كرد