*نفر هفتاد و سوم

 

من هم شهیدی عاشقم

منصور حلاجم !

ایکاش جای رفتن بر دار

در ظهر عاشورا

زیر سم اسبان

سرودی سرخ می خواندم

مفهومی روشن تر به اسم کوچک حلاج می دادم .

من هم هم حسینم

آه

اما کاش ...