شور است و حماسه و چراغانی عشق

در خیمه ی من بیا به مهمانی عشق

چون دسته گلی ندارم از باغ دلم

این غنچه ی نوشکفته قربانی عشق