پیش از تو کسی خبر ز مهتاب نداد

یک لحظه مرا رهایی از خواب نداد

وقتی که تمام دشت له له می زد 

غیر از تو کسی به تشنه ها آب نداد