دلم درياچه ي غم شد دوباره
قد آيينه ها خم شد دوباره
صداي سنج و دمام اومد از دور
بخون اي دل محرم شد دوباره
***
بخون اي دل که دشتستون صدا شه
کمي فايز بخون دردم دوا شه
ملايک نوحه خوانان حسينند
بخون والله خدا هم از خداشه