خورشیدطلوع کرده درشب بودیم

ازغیرت وفریاد لبالب بودیم

درزندگی ازهیچ نمی ترسیدیم

یک ذره اگرشبیه زینب بودیم