رقیه دختر زیبای بابا

رفیق و همدم دنیای بابا

سفر رفتم نبینم غصه داری؟

بشه اشکت غم فردای بابا