یک سمت حسین وسمت دیگرآنها

در وسوسه  بریدن سر آنها

عباس،رقیه،اکبراصغر ای وای

ازمردم کوفه بی خدا ترآنها