دل ، باز هوای لاله و گل کرده است

در کوچه عاشقی تامل کرده است

در گوشه بین الحرمین افتاده است

این دل ، که به گنبدت توسل کرده است