نسکافه و آب میوه‌ای می‌نوشم
با حوصله کفش‌هام را می‌پوشم
از خیمه صدای العطش می‌آید
من می‌روم آب معدنی بفروشم