بگو بغض مرا پرپر کند مشک!
غم دست مرا باور کند مشک!
به دندان می برم اما خدایا
لبانم را مبادا تر کند مشک!