هزاران چشم اشک آلود باران
دو تا دست و تن یک رود، باران
همین دیشب میان هیئت ما
یکی از سینه زنها بود باران!