سیاهی قصد جان شمع می کرد
و فکر روز قلع و قمع می کرد
حسین اما میان خلوت شب
نشسته خارها را جمع می کرد