از غصــه و اندوه بیــــــابان می خواند

         غمناکتر از شام غریبـــــــان می خواند

               هفتــــــــــاد و دو آیه را تلاوت می کرد

                      آن سر که به روی نیزه قرآن می خواند