ستاره گريد و الماس با من

شب است و بوي زخم ياس با من

تمام حزن زينب را بخوان باز

گلوي زخمي احساس با من!

 ***

آنسوي افق كبوتري پر پر زد

در پرده عشق نغمه اي ديگر زد

در غربت كوفه پيش چشم زينب

از مشرق نيزه آفتابي سر زد