به دندانت کشم از خوش خیالی
ببین ای مشک این آشفته حالی
اگر چه دستهایم از تن افتاد
نمی خواهم بیایم دست خالی