سری بر نیزه بر دارالاماره
گلویش سیب سرخی پاره پاره
میان رقص شبکوران کوفه
می افتد بر زمین نعش ستاره