سرقافله ي قيام هستي اي زن!

اسطوره اي از کلام هستي اي زن!

بر دوش تو بار غربت آينه هاست

مردانگي تمام هستي اي زن!