ظهر است و امام شهدا مانده فقط
همراهش گویی که خدا مانده فقط
شش ماهه و عباس.. در اردوی حسین
سرباز ِ بدون دست و پا مانده فقط