اگر چه باغ پر از لالة تو پرپر شد
زمین برای همیشه شهید پرور شد

زمین برای همیشه به قصد یاری تو
تمام پاسخ آن پرسش معطر شد

زمین به یمن نفس‌های عاشقانة تو
پر از طراوت دل‌های درد باور شد

تو ذوالفقار شدی با دو تیغ در دو نبرد
جهاداکبر تو همرکاب اصغر شد

چه کیمیا به زمین ریخت حلق پارة تو
که خاک در نفس آسمان شناور شد

به ظهر واقعه آدم به نام تو بالید
اگر چه چشم تمام پیمبران تر شد