دستی که علم به خاطر دین برداشت

با نیزه و تیر، زخم خونین برداشت

 

آن مشک که در دامن مهتاب چکید

پیشانی صاف برکه ها چین برداشت