از قافله ی عشق سحر جا ماندیم
چون کور دلان بی کس و تنها ماندیم
هفتادو دو رود از بر ما رفت ولی
ما تشنه لبان پشت به دریا ماندیم