او غربت آفتاب را حس مي کرد

در حادثه التهاب را حس مي کرد

بيتابي کودکانش آتش مي زد

وقتي خنکاي آب را حس مي کرد