ازشرم نگاه مشک خنجر می سوخت
از تشنگی اش سرو و صنوبر می سوخت
با رفتن آن سبزترین واقعه نیز
چشم و دل و خیمه و برادر می سوخت