به این دلیل که می زد پیامبر بوسه

گرفت تیغ از این جا شدیدتر بوسه

 

برای اینکه نبرّند ظهر روز دهم

گرفته است ازاین حنجر این قدر بوسه

 

همیشه بوسه نشان خوشی ست ایندفعه

ازاتفاق بدی می دهد خبر بوسه

 

ازاتفاق بدی مثل ظهردر گودال

از اتفاق بدی مثل تیغ،سر،بوسه

 

از اتفاق بد خیزران ،لب ودندان

که داده اند به هم بین تشت زر بوسه

 

به کربلاست که رویانده از لب شمشیر

به شانه های ابالفضل بال و پر بوسه

 

به کربلاست که حتی در اوج جنگ وگریز

گرفته است پدر از لب پسر بوسه      

                                       

به کربلاست که تیر سه شعبه ثابت کرد

همیشه فاجعه ای هست پشت هر بوسه

 

به کربلاست که تیغ وضوگرفته به خون

تمام جسم تو را غرق کرد در بوسه

 

وَهر کسی که به این خاک پا گذاشته است

می آورد به تبرّک از این سفر بوسه