دوباره دسته دسته سوگواری
محرم، جمعه ، باران، بیقراری
خدا، تا بر نگشتی کاش می داد
به ما یک عمه زینب بردباری