دعا کن قسمتم اندوه باشد
غم من یک غم بشکوه باشد
دعا کن تا نریزد شانه هایم
دلم یک عمه زینب کوه باشد