بخوان بلال به تکبير ظهر عاشورا

چه بود داغ نفسگير ظهر عاشورا

 

مگر به حنجره زخمي تو زنده شود

براي شهر تصاوير ظهر عاشورا

 

... هزار خيمه ي آتش گرفته و عطش

و خون و نيزه و شمشير و ظهر عاشورا

 

لباس تيره به تن کرد در عزا خورشيد

و شد شبيه شب تيره ظهر عاشورا

 

زبان الکن غم مويه هاي من هرگز

نمي رسند به تفسير ظهر عاشورا