افتاده به جانم غم بسیار امروز

از داغ تو شد جهان شب تار امروز

این رسم وفا نبود تنها بروی

برخیز  و مرا غریب مگذار امروز