تو رفتی و سوگ و سوزها یارم شد

خون دل من  یار شب تارم شد

 می سوخت حرم در آتش و من - بیمار

اندوه و غم و درد پرستارم شد