بی آب شدی - آینه بازی کردی

بر خاک شدی و سرفرازی کردی

از هر سو تیر و نیزه و زخم آمد

اما تو چه خوش پیشنمازی کردی