می آیی تو غمین و خسته از چه ؟

در چشم تو اشکها نشسته از چه ؟

آیا به غم کدام یاری - بابا !

برمی گردی بگو شکسته از چه ؟