گفتم که بساط سفره ماتم باشد
زخم و عطش ودوکاسه ی غم باشد
شاید که برای من عطشان غریب
این سفره ی نذری محرم باشد