درياي عطش بود و تلاطم ميكرد 

بر آب سه ساله را تجسم ميكرد

برداشت زآب و برلب كودك ريخت

افسوس كه طفل تشنه را گم ميكرد