سر از چه بریده می شود با خنجر ؟
دست از چه جدا شد و عمودش بر سر ؟
قرآن ز چه رو هر ورقش خونین شد ؟
جز امر به معروف و نهی از منکر ؟