از چیست ترا این همه شیون داری
گویا که تو هم نیت دشمن داری
اینگونه رجز از عطش آبت نیست
آوای جدایی سر از تن داری ؟