کوچکترین سرباز(2)
از شیون و چنگ تو چنین فهمیدم
تا از دل خیمه، قتله گاهش دیدم
گو غربت بابای غریبت دیدی
از باغ دلم غنچه، تو را هم چیدم